PATVIRTINTA

UAB „Masažo ir Terapijos centras“

direktoriaus 2018 m. birželio 14 d.

įsakymu V-31

 

Privatumo politika

UAB „Masažo ir Terapijos centras“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga, todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Masažo ir Terapijos centras“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

I. Pagrindinės sąvokos

 

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, yra nelaikomos duomenų gavėjais ir tvarkydamos šiuos duomenis, pastarosios laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
 7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

II. Asmens duomenys

 

 1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

UAB „Masažo ir Terapijos centras“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą susitarimą;
 • siekiant teikti kokybiškas paslaugas.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Masažo ir Terapijos centras“ tvarko asmens duomenis medicininių, gydomųjų ir sveikatingumo paslaugų teikimo tikslu.

 1. Tvarkomi asmens duomenys

UAB „Masažo ir Terapijos centrastvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu asmens duomenis, kuriuos pateikiate atvykę į Centrą arba svetainėje – masazoterapija.lt įdiegtoje užklausos registracijos formoje (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami vadovaujantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 1. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Masažo ir Terapijos centras“ svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Masažo ir Terapijos centras“ teikiamas paslaugas.

Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūs galite pasirinkti ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų internetinių svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 1. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 1. Asmens duomenų teikimas

UAB „Masažo ir Terapijos centras teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

III. UAB „Masažo ir Terapijos centras“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Masažo ir Terapijos centras Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

III. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „Masažo ir Terapijos centras“ tvarkydamas duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinęs atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

 

Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Masažo ir Terapijos centras“ su prašymu:

1. suteikti informaciją apie UAB „Masažo ir Terapijos centras“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);

2. ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

3. sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);

4. nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);

5. apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);

6. ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);

7. suteikti informaciją apie UAB „Masažo ir Terapijos centras“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Masažo ir Terapijos centras“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu – Žygio g. 90, LT-08242 Vilnius.

El. paštu: vaidas@masazoterapija.lt

Tel. Nr. +370 652 56569.

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Masažo ir Terapijos centras“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Masažo ir Terapijos centras“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę!